10 โรงงานผลิตน้ำตาลที่เยี่ยมในประเทศไทย

โรงงานน้ำตาลภาษาอังกฤษ Sugar( ) factories  คืออุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลไทยที่มีการบริหารจัดการแบบพิเศษแตกต่างจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอื่น คือมีการแบ่งผลประโยชน์ระหว่าง ลูกไร่ นายหน้า และโรงงานอย่างชัดเจน จนทำให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตอย่างก้าวกระโดดจนปัจจุบันเป็นประเทศผู้ส่งออกอันดับ 2 ของโลก สำหรับใครที่กำลังมองหาโรงงานน้ำตาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย เราได้รวบรวม 10 โรงงานที่โดดเด่นมาให้แล้ว โดยจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ดีคือ

เกณฑ์ในการเลือกโรงงานน้ำตาลที่ได้มาตรฐาน

  1. เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน

โรงงานน้ำตาลที่ดีต้องได้มาตรฐาน มีเครื่องจักรและระบบการทำงานที่ปลอดภัย เป็นมิตรกับสภาวะแวดล้อม ไม่ทิ้งมลภาวะเป็นพิษให้แก่ชุมชนโดยรอบ

  1. ต้องมีสถานะการเงินที่ดี

ระบบการเงินของโรงงานเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะเดี๋ยวนี้มีการแข่งขันสูงระหว่างโรงงาน หากการเงินไม่ดีโควต้าอ้อย (นายหน้า)และลูกไร่ก็อาจหนีหายไม่ร่วมธุรกิจด้วยได้

  1. มีน้ำตาลและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

ไม่ว่าโรงงานจะแปรรูปอ้อยเป็นน้ำตาล หรือเป็นรูปแบบอื่น ทุกอย่างต้องออกมามีมาตรฐาน ตรวจสอบได้ และไม่เป็นพิษภัยต่อผู้บริโภค

10 โรงงานผลิตน้ำตาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย

Eastern Sugar & Cane บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)

รายชื่อโรงงานน้ําตาล-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เป็นโรงงานผลิตน้ำตาลทรายในระดับต้นๆ ของประเทศ ที่ริเริ่มการนำระบบอัตโนมัติ (Distributed Control System : DCS) มาใช้ในการควบคุม ดังจะเห็นได้จาก ประสิทธิภาพการผลิตที่อยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศ และในปีนี้ได้ลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 600 ล้านบาท เป็นการเพิ่มกำลังการผลิตจาก 18,000 ตันอ้อย/วัน เป็น 21,000-21,500 ตันอ้อย/วัน

สำหรับการส่งเสริมชาวไร่ ที่นี่ส่งเสริมชาวไร่ปลูกอ้อยแบบยั่งยืน มีคุณภาพ โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนชาวไร่ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ แหล่งน้ำสำหรับเพาะปลูก เครื่องมือการเกษตรของตนเอง ที่ดินโดยการเช่าและซื้อที่ดิน จัดอบรมให้คำแนะนำ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกอ้อย การป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคและแมลงระบาด รวมถึงสนับสนุนให้ชาวไร่ นำระบบบริหารการปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ

ด้านพัฒนาสังคมรอบโรงงานน้ำตาลฯ ที่นี่มีการส่งเสริมชาวไร่ปลูกอ้อยแบบยั่งยืน มีคุณภาพ โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนชาวไร่ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ แหล่งน้ำสำหรับเพาะปลูก เครื่องมือการเกษตรของตนเอง ที่ดินโดยการเช่าและซื้อที่ดิน จัดอบรมให้คำแนะนำ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกอ้อย การป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคและแมลงระบาด รวมถึงสนับสนุนให้ชาวไร่ นำระบบบริหารการปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ

ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ที่นี่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้มันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใช้พลังงานรวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (ZERO WASTE) ซึ่งเป็นโรงงานน้ำตาลในประเทศเพียงไม่กี่แห่ง

สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับโรงงานน้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)

เบอร์ติดต่อ: 0 2237 3050-4 ต่อ 100, 101

เว็บไซต์ : www.esgroup.co.th


MITR PHOL GROUP

โรงงานผลิตน้ําตาลมิตรผล

กลุ่มมิตรผล ถือกำเนิดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2489ที่ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยเริ่มจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดเล็กที่ผลิตน้ำเชื่อมเข้มข้นส่งขายให้โรงงานผลิตน้ำตาลทราย จนกระทั่งพัฒนาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถผลิตน้ำตาลทรายได้เองในปี พ.ศ. 2499 ต่อมาได้ขยายกิจการโรงงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น จนกลายเป็นโรงงานน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุด ผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลอันดับหนึ่งของประเทศ

ปัจจุบัน กลุ่มมิตรผล มีโรงงานผลิตน้ำตาลในประเทศไทย รวม 6 แห่ง

สาธารณรัฐประชาชนจีนในปี พ.ศ. 2536 โดยเข้าร่วมลงทุนกับโรงงานน้ำตาลในมณฑลกวางสี ในนาม Guangxi Nanning East Asia Sugar Co.,Ltd จวบจนปัจจุบัน กลุ่มมิตรผลมีโรงงานผลิตน้ำตาลรวม 7 แห่ง ในเมืองฉงจั่ว ฦูหนาน ทั่วหลู หนิงหมิง และไห่ถัง ฟูนาน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใช้ชื่อว่า บริษัท น้ำตาลมิตรลาว จำกัด โดยได้รับสัมปทานพื้นที่ปลูกอ้อยและก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลจากรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549

โรงงานน้ำตาลในกลุ่มมิตรผล ถือเป็นโรงงานผลิตน้ำตาลในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพตามระบบ ISO 9001:2008 และยังได้รับการรับรองมาตรฐานสากลอื่น ๆ ได้แก่

ISO 14001:2004 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ISO 22000:2005 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร

GMP & HACCP ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ

OHSAS 18001:2007 ระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย

ISO/IEC 17025:2005 การรับรองมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ

มรท. 8001:2546 ระบบมาตรฐานแรงงานไทย

Halal การรับรองจากคณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

Kosher การรับรองมาตรฐานตามหลักศาสนายูดาย

สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับโรงงานน้ำตาลมิตรผล

เบอร์ติดต่อ: 02-794-10000

เว็บไซต์: www.mitrphol.com


Thai Roong Ruang กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

ขั้นตอนการผลิตน้ำตาล

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ได้เริ่มต้นกำเนิดขึ้นในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะนั้นประเทศไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤตการณ์น้ำตาลขาดแคลน แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายสนับสนุนให้เอกชนก่อตั้งโรงงานน้ำตาลเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ดังกล่าว แต่ภาคเอกชนส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาเรื่องต้นทุนค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงมาก ในขณะที่ “คุณสุรีย์ อัษฎาธร” หรือที่รู้จักกันดีในนาม “เถ้าแก่หลิ่น” หรือที่ชาวต่างชาติขนานนามว่า “Thailand’s King of Sugar” ผู้มีความสามารถในเชิงช่าง ได้ใช้ความรู้ความชำนาญด้านช่างกลึงเหล็กประดิษฐ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่หายาก และมีราคาแพงสำหรับผลิตน้ำตาลทรายขึ้นมาใช้เองเป็นผลสำเร็จ โดยมิต้องพึ่งพาการสั่งซื้อและนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศแต่อย่างใด และได้จัดตั้ง “บริษัท ร่วมกำลาภ จำกัด” ขึ้น เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2489 ที่บริเวณซอยพร้อมพงษ์ ริมคลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นโรงงานน้ำตาลของเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย

โดยตลอดระยะเวลา 70 ปี กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองได้ค้นคว้า ประดิษฐ์ ดัดแปลง และปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตน้ำตาลทราย เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่สูงยิ่งขึ้น และนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงงานผลิตน้ำตาล จวบจนวันนี้ ปัจจุบันกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศ และทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมายาวนานที่สุดในประเทศไทย ด้วยสายการผลิตของโรงงานกว่า 9 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งถือว่ามีกำลังการผลิตน้ำตาลที่สูงสุดในประเทศ นอกจากนี้ กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ยังได้ขยายงานไปยังธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งรวมถึง ธุรกิจพลังงานทางเลือก (เอทานอล) ธุรกิจเครื่องจักร และธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า เป็นต้น

ด้วยความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตลอดจนการเรียนรู้ ริเริ่มและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ทำให้กิจการของกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเนือง ภายใต้เครื่องหมายการค้า โรงงานผลิตน้ำตาลมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง และได้รับการยอมรับและยกย่องทั้งจากในและต่างประเทศ
ปัจจุบันธุรกิจน้ำตาลของกลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

ดำเนินธุรกิจโดยมีกำลังการผลิตจากโรงงานน้ำตาลจำนวน 9 แห่ง ดังต่อไปนี้
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด
บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด (ลพบุรี)
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด (เพชรบูรณ์)
บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท สหการน้ำตาลชลบุรี จำกัด
สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับกลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
เบอร์ติดต่อ: โทรศัพท์ 02 282 2022
เว็บไซต์: www.trrsugar.com


KSL Group กลุ่มบริษัทเคเอสแอล

เครื่องจักรผลิตน้ำตาล

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ. 2488 กลุ่มบริษัทเคเอสแอล (KSL Group)ได้พัฒนาจากการเป็นโรงงานผลิตน้ำตาลทรายรายเล็ก ซึ่งมีศักยภาพการผลิตน้ำตาลเพียง 600 กิโลกรัมต่อวัน มาสู่การเป็นบริษัทมหาชนที่มีสถานะทางการเงินแข็งแกร่ง โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินกิจการโรงงานน้ำตาล 5 แห่งในประเทศไทย และอีก 2 แห่งในประเทศลาวและกัมพูชา บริษัทสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาล ตามแนวคิดการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอ้อยให้ได้มากที่สุดควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (KSL) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและผลพลอยได้อื่นๆ โดยมีธุรกิจน้ำตาล ซึ่งมีผลิตภัณฑ์คือ น้ำตาลทรายดิบ (Raw Sugar) น้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง (Very High Polarization Sugar) น้ำตาลทรายขาว (White Sugar) น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) ธุรกิจเอทานอล ผลิตจากกากน้ำตาล (Molasses) และน้ำอ้อย เพื่อใช้ผสมกับน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ผลิตจากกากอ้อย (Bagasses) รวมถึงก๊าซชีวภาพและพลังไอน้ำ ธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตจากกากหม้อกรอง (Filter Cake)

รายชื่อโรงงานน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริษัทรายย่อยและบริษัทร่วม

ธุรกิจน้ำตาล

– บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และผลพลอยได้อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์หลัก: น้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

– บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด

ประเภทของธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย

ผลิตภัณฑ์หลัก : น้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

– บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด

ประเภทของธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย

ผลิตภัณฑ์หลัก : น้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

– บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

ประเภทของธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย

ผลิตภัณฑ์หลัก : น้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

– Savannakhet Sugar Corporation Co.,Ltd.

ประเภทของธุรกิจ : เพาะปลูกอ้อยและโรงงานผลิตน้ำตาลทราย

ผลิตภัณฑ์หลัก : น้ำตาลทรายดิบ และผลพลอยได้อื่นๆ

– Koh Kong Plantation Co.,Ltd.

ประเภทของธุรกิจ : เพาะปลูกอ้อยที่เกาะกง ประเทศกัมพูชา

– Koh Kong Sugar Industry Co.,Ltd.

ประเภทของธุรกิจ : ผลิตน้ำตาลทรายและบริการท่าเทียบเรือ ที่เกาะกง ประเทศกัมพูชา

ผลิตภัณฑ์หลัก : น้ำตาลทรายดิบและผลพลอยได้อื่นๆ

สนใจร่วมทำธุรกิจกับบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

เบอร์ติดต่อ: 02-642-6191-9

เว็บไซต์: www.kslgroup.com

facebook: facebook.com/CSR-KSL


Buriram Sugar โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์

โรงงานผลิตน้ําตาล-ในประเทศไทย

                 โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์เป็นรายชื่อโรงงานน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นผู้บุกเบิกรายแรกๆโดยมีนายวิเชียร ตั้งตรงเวชกิจผู้ริเริ่มปลูกอ้อยและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอ้อยในจังหวัดบุรีรัมย์

ในปี 2507 จึงได้ก่อตั้ง บริษัท โรงงานน้ำตาลสหไทยรุ่งเรือง (2506) จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาทประกอบกิจการโรงงานน้ำตาลทราย โดยมีกำลังผลิตเริ่มต้นเพียง 3,003 ตันต่อวัน ในปี 2529 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด มีการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันอยู่ที่ 17,000 ตันอ้อยต่อวัน สามารถรองรับปริมาณอ้อยเข้าหีบได้กว่าปีละ 2 ล้านตัน ผลิตน้ำตาลทรายได้ประมาณ 214,000 ตัน กากน้ำตาล 90,000 ตัน และชานอ้อย 171,000 ตัน

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด ผลิตน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายดิบเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศภายใต้เครื่องหมายการค้า กุญแจคู่ อีกทั้งได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001: 2008 เมื่อปี 2544 ทำให้เป็นที่ยอมรับและมั่นใจในคุณภาพที่ดี ในปี 2554 บริษัทได้รับประกาศนียบัตร GMP (ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ และ HACCP (ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร) ซึ่งเป็นการตอกย้ำความมั่นใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด สนับสนุนแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 10,000 รายได้ในการปลูกอ้อยเพื่อป้อนให้กับโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ ทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีรายได้หลักเลี้ยงครอบครัวและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ซึ่งนอกจากธุรกิจหลักในการผลิตน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายดิบเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกแล้ว กลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ ยังประกอบธุรกิจอื่น ๆ ที่นำผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลมาต่อยอดธุรกิจแบบครบวงจร คือ โรงไฟฟ้าเชื่อเพลิงชีวมวล, วิจัยและพัฒนา การส่งเสริมการปลูกอ้อย และโรงงานปุ๋ยอินทรีย์

สนใจร่วมธุรกิจกับโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์

เบอร์ติดต่อ: 0-4465-9020-3

เว็บไซต์: www.buriramsugar.com

facebook: facebook.com/CSRBRR2015


Wangkanai วังขนาย

ราคา-ขายส่ง-น้ำตาล-ทราย

กลุ่มน้ำตาลวังขนายได้เริ่มธุรกิจตั้งแต่ปี 2518 โดยก่อตั้งบริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด 
ที่ตำบลวังขนาย จ.กาญจนบุรี นับเป็นจุดเริ่มต้น ของกลุ่มวังขนายในการทำธุรกิจน้ำตาล ปัจจุบันกลุ่มวังขนายเป็นผู้ผลิตน้ำตาลทรายรายใหญ่ของประเทศ ผลิตน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาว
บริสุทธิ์ น้ำตาลธรรมชาติ น้ำตาลคาราเมลและ น้ำตาลทรายแดง เพื่อจำหน่าย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มีกำลังการหีบอ้อย รวมประมาณ 100,000 ตันอ้อยต่อวัน

กลุ่มวังขนายเป็นผู้ผลิตน้ำตาลที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาลของประเทศ 
โดยผลิตน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธ์ น้ำตาลธรรมชาติ น้ำตาลคาราเมล 
น้ำตาลทรายแดง น้ำตาลกรวด น้ำตาลเสริมแคลเซียม และ น้ำตาลออร์แกนิคที่มีคุณภาพ ภายใต้
เครื่องหมายการค้า “มดเขียว” และ “วังขนาย” กลุ่มวังขนายมีนโยบายในการผลิตน้ำตาลให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด เริ่มตั้งแต่การปลูกอ้อย จะส่งเสริมให้เกษตรกร ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี และผ่านกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน ดีต่อสุขภาพผู้บริโภค เพราะกลุ่มวังขนาย ตระหนักถึงสุขภาพของผู้บริโภคมากที่สุด ภายใต้แนวคิด Health Concern

กลุ่มวังขนายให้ความสำคัญกับการจัดการการปลูกอ้อยอย่างเป็นระบบ จึงได้นำเทคโนโลยีกำหนดพิกัดด้วยดาวเทียม (Global Positioning System/GPS) และระบบสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System/GIS) มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลผลิตอ้อยอย่างเต็มที่และเป็นระบบมากขึ้น โดยเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยสามารถปลูกและเก็บเกี่ยวได้ตามกำหนด และป้อนให้กับโรงงานได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ กลุ่มวังขนายเป็นผู้ผลิตน้ำตาลที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม น้ำตาลของประเทศ โรงงานทุกโรงงานยังเป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้ารายย่อย โดยใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงในการ ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำเพื่อใช้ในโรงงาน และได้นำกระแสไฟฟ้าที่เหลือใช้ จำหน่ายให้กับการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งนับเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐด้านการพลังงานได้อีกทางหนึ่ง

สนใจร่วมธุรกิจกับวังขนาย

เบอร์ติดต่อ: 02-210-0853-72

เว็บไซต์: www.wangkanai.co.th


Erawan Group กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ

โรงงานน้ําตาล-อุดรธานี

บริษัท เอราวัณเพาเวอร์ จำกัด เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 ด้วยทุนจดทะเบียน 166 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล(กากอ้อย) และพลังงานไอน้ำ เพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด ต่อมาในฤดูกาลผลิตปี 2551/2552 บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด ได้เพิ่มกำลังการผลิตจากเดิม เป็น 20,117 ตันอ้อย/วัน และ บริษัทเอราวัณเพาเวอร์จำกัด มีกำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 8 เมกะวัตต์ และผลิตไอน้ำได้ 300 ตัน/ชั่วโมง ในฤดูการผลิต 53/54 ได้ขยายกำลังการผลิตเป็น 2 เท่าของพลังงานไฟฟ้า จาก 8 เมกะวัตต์ เป็น 16 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับการเติบโตของลูกค้า คือ บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด และส่วนการผลิต ไอน้ำได้เพิ่มหม้อไอน้ำขนาด 200 ตัน ขึ้นอีก 1 ลูก ทำให้ สามารถเพิ่มกำลังการผลิตจาก 300 ตัน/ชั่วโมง เป็น 500 ตัน/ชั่วโมง ในปี พ.ศ.2556 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 700 ล้านบาท และได้ติดตั้งหม้อไอน้ำเพิ่มอีก 1 ลูก และเพิ่มกำลัง การผลิตพลังงานไฟฟ้า รวมเป็น 72 เมกะวัตต์ และผลิตไอน้ำ ได้ 800 ตัน/ชั่วโมง ในปี พ.ศ.2557 นอกจากใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัยแล้ว บริษัทฯยังคำนึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยติด ตั้งระบบดักฝุ่นละอองจากการเผา ไหม้ของหม้อน้ำแต่ละชุด เป็นแบบ Multicyclone และ Electrostatic Precipitator(ESP) เพื่อป้องกันการปลดปล่อยฝุ่นและก๊าซ ต่างๆออกสู่บรรยากาศ และในฤดูกาลผลิตปี 2554/2555 บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด ได้เพิ่มกำลังการผลิตจากเดิมเป็น 26,994.05 ตันอ้อย/วัน

ปัจจุบันมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 4,688 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจน้ำตาลทราย และความต้องการบริโภคน้ำตาลที่เพิ่มมากขึ้น และได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต อีกทั้งยังขยายกำลังการผลิตเป็น 2 ไลน์การผลิต สามารถรองรับอ้อยได้วันละ 30,000-40,000 ตัน/วัน ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา “มงกุฎสีทอง”  สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด ดำเนินการผลิต ได้แก่

น้ำตาลทรายดิบ(คุณภาพสูง) (VHP-Raw sugar)

น้ำตาลทรายขาว (White sugar grade 1)

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refine sugar)

ผลิตผลพลอยได้(By product) ได้แก่ กากอ้อย (Bagass) กากน้ำตาล (Molasses) กากตะกอนหม้อกรอง (Filter Cake)

สนใจร่วมธุรกิจกับกลุ่มบริษัทเอราวัณ

เบอร์ติดต่อ : 042-359-622

เว็บไซต์: www.erawangroup.com


Khonburi Sugar บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

โรงงานน้ําตาล-ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำตาลทรายที่มีประสบการณ์มากกว่า 45 ปีก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2508โดยคุณถวิล ถวิลเติมทรัพย์ จัดตั้งบริษัท อุตสาหกรรมหนองใหญ่ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย น้ำตาลทราย โดยมีที่ตั้งอยู่ในอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท และมีกำลังการผลิต เริ่มต้นที่ 1,500 ตันอ้อยต่อวันบริษัทได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ในประเทศไทย

ในปี 2539 บริษัทได้ย้ายฐานการผลิตไปอยู่ที่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานที่ตั้งของโรงงานน้ำตาลจากกำลังการผลิตของบริษัท อยู่ที่ 13,690 ตันอ้อยต่อวัน บริษัทได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตอย่างต่อเนื่องจนมีกำลังการผลิตประมาณ 21,000 ตันอ้อย ต่อวัน

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 บริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และได้จดทะเบียน เปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์จากบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด เป็นบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) และจากการเพิ่มทุน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 จาก 350 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท บริษัทสามารถขยายกำลังการผลิตได้ถึง 23,000 ตันอ้อย ต่อวัน

ภาพรวมของธุรกิจ

บริษัท น้ำตาลครบุรี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ภายใต้กลุ่มน้ำตาลครบุรี เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายอย่างครบวงจร มีการวางแผนและปฏิบัติการเชื่อมโยงกลไกด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน โดยใช้ความได้เปรียบในเชิงวัตถุดิบและการมีภูมิประเทศที่เหมาะสม

ปัจจุบัน บริษัทจำหน่ายน้ำตาลทรายให้กับลูกค้ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนั้นบริษัทสามารถนำผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายไปสร้างรายได้เพิ่มเติม ได้แก่ กากน้ำตาลบริษัทขายให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม กากอ้อย บริษัทใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้า เพื่อส่งต่อให้โรงงานน้ำตาลและยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนเกินเพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีบริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ

สนใจร่วมทำธุรกิจกับบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

เบอร์ติดต่อ: 02 725 4888

เว็บไซต์: www.kbs.co.th

facebook: facebook.com/khonburisugar


Thai Sugar Mill บริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด

Thai-sugar-mill

น้ำตาล เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมบุกเบิกการสร้างรากฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของประเทศไทย สร้างรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ (ผลผลิตของน้ำตาลทราย 2 ใน 3 ส่งออกไปต่างประเทศ) มากกว่า 40,000 ล้านบาท / ปี และเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญกับชุมชนในท้องถิ่น ภูมิภาคและสังคมไทยมาอย่างช้านาน บริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2517 ในนามของ บริษัท โรงงานน้ำตาลไทย จำกัด ปัจจุบัน บริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด ได้ขยายกิจการพร้อมทั้งขยายธุรกิจไปยังธุรกิจด้านพลังงานทดแทน โดยเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการผลิตเอทานอล เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน ภายใต้ชื่อ บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด และธุรกิจผลิตไฟฟ้า บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอเอนเนอร์ยี จำกัด

ก้าวใหม่ : ก้าวที่กล้าเพื่อการเปลี่ยนแปลง

– 2548 ซื้อกิจการโรงงานน้ำตาลทรายแดง / จัดตั้ง บริษัท น้ำตาลไทยท่าเรือ จำกัด ซึ่งมีกรรมวิธีการผลิตที่คงไว้ซึ่งภูมิปัญญาแบบพื้นบ้าน ซึ่งต่อมาในปี 2554 ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไทยซูการ์ มิล กรุ๊ป จำกัด

– 2549 จัดตั้ง บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายเอทานอล รวมทั้งเริ่มโครงการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ (ตราฟ้าประทาน)

– 2550 จัดตั้ง บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอเอนเนอร์ยี จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (VSPP :Very Small Power Producer) โดยใช้วัตถุดิบ (น้ำกากส่า) ที่เหลือจากการผลิตเอทานอลไปใช้ประโยชน์

– 2555 จัดตั้ง บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจน้ำตาลทราย และส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง

 – 2555 จัดตั้ง บริษัท ทีเอสเอ็ม เพาเวอร์ จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (VSPP :Very Small Power Producer) โดยใช้กากอ้อย ที่เหลือจากการหีบอ้อยผลิตน้ำตาลเป็นวัตถุดิบ

 – 2555 จัดตั้ง บริษัท ไทยกาญจนบุรี เพาเวอร์ จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (VSPP :Very Small Power Producer) โดยใช้วัตถุดิบกากอ้อย ที่เหลือจากการหีบอ้อยผลิตน้ำตาลไปใช้ประโยชน์

สนใจร่วมงานกับบริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด

เบอร์ติดต่อ: 0-2225-5845-6, 0-2225-9091

เว็บไซต์: www.thaisugarmill.com


TCC AgroIndustrial กลุ่ม บริษัท แพนธีออน

รงงานน้ำตาล

กลุ่ม บริษัท แพนธีออน (TCC Agro-Industrial) เป็น บริษัท ด้านการลงทุนและพัฒนาการเกษตรซึ่งส่วนใหญ่ใช้ที่ดินของ TCC เพื่อการเพาะปลูกทางการเกษตรการแปรรูปต้นน้ำและการค้าสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่แบบบูรณาการ สำหรับเป้าหมายของ บริษัทคือการมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรมากขึ้นซึ่งจะนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศที่ดำเนินการและสภาพแวดล้อม ที่สำคัญที่สุดเป้าหมายของ บริษัท จะช่วยให้เกษตรกรทั่วทั้งประเทศเหล่านี้ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินมากขึ้นจากกิจกรรมทางการเกษตรของตน 

กลุ่ม ทีซีซี ตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ จึงก่อตั้ง กลุ่มธุรกิจการเกษตรขึ้น เพื่อพัฒนาธุรกิจเกษตรแบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่าของพืชเศรษฐกิจ ทั้ง ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในแถบภูมิภาคอินโดจีน โดยลงทุนเพื่อศึกษาและพัฒนาพืชเศรษฐกิจตั้งแต่การเพาะปลูก การแปรรูปเบื้องต้น ครอบคลุมไปถึงการตลาดและธุรกิจต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและได้ประโยชน์สูงสุดจากของขวัญที่ธรรมชาติให้มา กลุ่มธุรกิจการเกษตรแบ่งเป็นสายธุรกิจหลัก 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มเพาะปลูกและแปรรูป กลุ่มธุรกิจน้ำตาล และกลุ่มการค้าโภคภัณฑ์ 

กลุ่มธุรกิจน้ำตาลภายใต้ชื่อ Cristalla ผลิตน้ำตาลด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยและมีการควบคุมคุณภาพตาม หลักสากล ปัจจุบันบริษัทได้รับใบอนุญาตให้ขยายกำลังการผลิต รวมกันถึง 144,000 ตันอ้อยต่อวัน ผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาล คือโมลาส หรือกากน้ำตาลดิบ จะส่งให้แก่โรงงานผลิตแอลกอฮอล์และเอทานอลเพื่อ ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้นต่อไป นอกจากนั้นภายในโรงงานผลิตน้ำตาล มีการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล สำหรับใช้ในโรงงานและจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศต่อไป

สนใจร่วมธุรกิจกับ กลุ่ม บริษัท แพนธีออน (TCC Agro-Industrial) 

เบอร์ติดต่อ: 02 287 7000

เว็บไซต์: www.plantheon.co.th


Tags: โรงงานผลิตน้ำตาล, โรงงานน้ำตาล, โรงงานน้ําตาลมิตรผล, โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์, โรงงานน้ําตาล ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย, โรงงานน้ําตาล อุดรธานี, โรงงานน้ําตาล ภาษาอังกฤษ, รายชื่อโรงงานน้ําตาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, โรงงานผลิตน้ําตาล ในประเทศไทย, ราคา ขายส่ง น้ำตาล ทราย, โรงงานผลิตน้ําตาลมิตรผล, เครื่องจักรผลิตน้ำตาล, กระบวนการผลิตน้ําตาลมิตรผล, ขั้นตอนการผลิตน้ำตาล


We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Top 10 Best
Logo