10 บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่ดี ได้มาตรฐาน ราคาไม่แพงในปี2024

แรงงานต่างด้าว คือ บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่เข้ามาทำงานโดยใช้กำลังกายหรือความรู้ภายในราชอาณาจักรไทย ในปัจจุบันนายจ้างชาวไทยนิยมจ้างงานแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา เข้ามาทำงานในธุรกิจของตนมากขึ้น  แม้จะมีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม แต่แรงงานต่างด้าวก็ยังเป็นที่ต้องการในกิจการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และลดขั้นตอนในการคัดเลือกแรงงานที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  ไม่ว่าจะเป็นโรงงานรับแรงงานต่างด้าว ธุรกิจรับเหมาที่ต้องหาแรงงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดย่อม หรือธุรกิจร้านค้าปลีกส่งทั้งน้อยใหญ่ ดังนั้น จึงมีบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวและหน่วยงานจัดหางานสำหรับแรงงานต่างด้าวที่คอยอำนวยความสะดวกเป็นสื่อกลางสำหรับนายจ้างชาวไทยให้สามารถว่าจ้างแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย

บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่ดี ควรเป็นตัวแทนในการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย ทั้งดำเนินการตรวจสอบสัญชาติ ทำเอกสารที่จำเป็นต่อการเดินทางเข้ามาอยู่อาศัยและทำงานภายในประเทศ อย่างการทำบัตรและต่ออายุบัตรประจำตัวสีชมพู พาสปอร์ต วีซ่า จัดทำใบอนุญาตทำงานของลูกจ้างต่างด้าวในประเทศไทยอย่างถูกต้องที่กระทรวงแรงงาน และถูกต้องตามหลัก MOU (Memorandum Of Understanding) ซึ่งเป็นหนังสือแสดงความสมัครใจจะปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือนั้น เป็นส่วนหนึ่งของสนธิสัญญาทางการทูตที่แสดงถึงความร่วมมือกันระหว่างประเทศ

หลังนายจ้างที่ต้องการแรงงานต่างด้าวเลือกใช้บริการบริษัทและหน่วยงานจัดหางานเหล่านี้ ทั้งนายจ้างและลูกจ้างควรได้รับความมั่นใจว่าทางองค์กรจะดูแล ให้คำแนะนำ และดำเนินการออกเอกสารหนังสือทางกฎหมายต่าง ๆ เพื่อรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของนายจ้างเอง และคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างชาวต่างด้าวในขณะเดียวกันด้วย ซึ่งรวมไปถึงการดำเนินการด้านการคัดเลือกบุคคลที่เป็นแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย มีความสามารถ หรือมีประสบการณ์ตรงกับสายงานที่นายจ้างต้องการ และดูแลผลประโยชน์ของแรงงานด้วยการตรวจสุขภาพแรงงานเพื่อขอใบรับรองแพทย์ ทำประกันสุขภาพแรงงาน บริการจัดหาที่พัก อำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง และคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงานต่างด้าวด้านอื่น ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

10 บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่ดีที่สุด

The First Good Man Group

หาแรงงานต่างด้าว-3

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน ลำดับที่ 0005/2559 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานต่างด้าว4สัญชาติ (พม่า,กัมพูชา,ลาว,เวียดนาม) ตามระบบ MOU เข้ามาทำงานในประเทศ มั่นใจด้วยประสบการณ์ และความรู้ในสายธุรกิจการจัดหางาน ที่เปิดให้บริการมานานกว่า 12 ปี

ดำเนินธุรกิจทุกรูปแบบเกี่ยวกับเอกสารของแรงงานต่างด้าว รวมถึงรับดูแลแรงงานให้กับนายจ้าง  นำเข้าแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (พม่า,กัมพูชา,ลาว,เวียดนาม) จัดทำเอกสารให้กับนายจ้างที่ต้องการแรงงานต่างด้าว เพื่อนำเข้าแรงงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรรแรงงานตามคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการ   จัดส่งแรงงานให้ถึงโรงงาน รวมถึงต่ออายุเอกสารต่าง ๆ ขึ้นทะเบียนแรงงาน ทำพาสปอร์ต ตรวจพิสูจน์สัญชาติ ตามที่รัฐบาลไทยได้กำหนดไว้ เพื่อให้เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยทีมงานมืออาชีพ รวดเร็ว เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย

Website: www.thefirstgoodman.com

Tel. 02-949-0699089-447-5359 , 081-300-5765

Email: thefirstgoodman@gmail.com

Facebook: บริษัท เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด


Ems Labour Co., Ltd.

แรงงานต่างด้าว

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ อี.เอ็ม.เอส. เลเบอร์ จำกัด
จดทะเบียน วางเงินค้ำประกัน 5 ล้านบาท และได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย
ภายใต้ข้อตกลง MOU ทั้ง 4 สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

*** บริการจัดหา / นำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมาย (MOU) เข้ามาทำงานในสถานประกอบการทั่วประเทศไทย
บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ อี.เอ็ม.เอส. เลเบอร์ จำกัด มีประสบการณ์ในการนำเข้าแรงงานต่างด้าวมากว่า 10 ปี มีระบบการทำงานแบบมืออาชีพ สามารถคัดสรรบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการทุกประเภท คลอบคลุมกิจการโรงงานอุตสาหกรรม กิจการก่อสร้าง และกิจการอื่นๆ ทั้งหมด หากสถานประกอบการของท่านต้องการนำเข้าแรงงานต่างด้าว แล้วเลือกใช้บริการกับทีมงาน E.M.S. รับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอน เนื่องจากทีมงาน E.M.S. มีความชำนาญเป็นพิเศษ มีประกันการทดแทนแรงงานต่างด้าวที่หลบหนี หรือไม่สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ เป็นระยะเวลาถึง 2 ปี การันตีด้วยออเดอร์นำเข้าปีละกว่าหมื่นคน

*** บริการปรับสภาพแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย
บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ อี.เอ็ม.เอส. เลเบอร์ จำกัด ให้บริการในการปรับสภาพแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา หรือเวียดนาม จากเดิมที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารประกอบการทำงานอะไรเลย หรือมี..แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทางทีมงาน E.M.S. สามารถปรับสภาพแรงงานต่างด้าวเหล่านั้นให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ด้วยระบบ MOU หากสถานประกอบการของท่านมีปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าว รับรองได้ว่าเมื่อท่านได้ติดต่อทีมงาน E.M.S. แล้ว ปัญหาของท่านจะคลี่คลายได้อย่างง่ายดาย

*** บริการจัดทำ / ต่ออายุวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน รายงานตัว 90 วัน แจ้งที่พักอาศัย แจ้งการเข้าทำงาน แจ้งออกจากงาน และเอกสารอื่นๆ ทั้งหมด

“เปิดรับสมัครตัวแทนฯ พร้อมอบรมกระบวนการทำงานทั้งหมด (ยื่นงานผ่านระบบออนไลน์) สนใจติดต่อ 064-9549194”

Tel : 096-289-4994098-552-6655

Line : Emslabour

Email : info@emslabour.cominfo.emslabour@gmail.com

Facebook: facebook.com/emslabour

Website : www.emslabour.com


Advance Worker Co., Ltd.

แรงงานต่างด้าว

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ แอ๊ดวานซ์ เวิร์คเกอร์ จำกัด
จดทะเบียน วางเงินค้ำประกัน 5 ล้านบาท และได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย
ภายใต้ข้อตกลง MOU ทั้ง 4 สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

*** บริการจัดหา / นำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมาย (MOU) เข้ามาทำงานในสถานประกอบการทั่วประเทศไทย
บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ แอ๊ดวานซ์ เวิร์คเกอร์ จำกัด มีประสบการณ์ในการนำเข้าแรงงานต่างด้าวมากว่า 10 ปี มีระบบการทำงานแบบมืออาชีพ สามารถคัดสรรบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการทุกประเภท คลอบคลุมกิจการโรงงานอุตสาหกรรม กิจการก่อสร้าง และกิจการอื่นๆ ทั้งหมด หากสถานประกอบการของท่านต้องการนำเข้าแรงงานต่างด้าว แล้วเลือกใช้บริการกับทีมงาน Advance รับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอน เนื่องจากทีมงาน Advance มีความชำนาญเป็นพิเศษ มีประกันการทดแทนแรงงานต่างด้าวที่หลบหนี หรือไม่สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ เป็นระยะเวลาถึง 2 ปี การันตีด้วยออเดอร์นำเข้าปีละกว่าหมื่นคน

*** บริการปรับสภาพแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย
บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ แอ๊ดวานซ์ เวิร์คเกอร์ จำกัด ให้บริการในการปรับสภาพแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา หรือเวียดนาม จากเดิมที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารประกอบการทำงานอะไรเลย หรือมี..แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทางทีมงาน Advance สามารถปรับสภาพแรงงานต่างด้าวเหล่านั้นให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ด้วยระบบ MOU หากสถานประกอบการของท่านมีปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าว รับรองได้ว่าเมื่อท่านได้ติดต่อทีมงาน Advance แล้ว ปัญหาของท่านจะคลี่คลายได้อย่างง่ายดาย

*** บริการจัดทำ / ต่ออายุวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน รายงานตัว 90 วัน แจ้งที่พักอาศัย แจ้งการเข้าทำงาน แจ้งออกจากงาน และเอกสารอื่นๆ ทั้งหมด

Tel : 065-562-4295062-954-2356

Line: infomou

Email : md@infomou.commd.infomou@gmail.com

facebook : facebook.com/information.mou

Website : www.infomou.com


KI Perumal : MOU Outsource

แรงงานต่างด้าว-1บริษัทจัดหางาน เคไอ เปอรูมาล คอร์เปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งในปี 2546 ทางบริษัทเล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานการผลิตเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทจึงเป็นตัวแทนประสานงานในการนำแรงงาน
ต่างด้าวภายใต้ข้อตกลง MOU เข้ามาให้กับผู้ประกอบการโรงงานรับแรงงานต่างด้าว เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและจัดหาแรงงานก่อสร้างแก่บริษัทก่อสร้างชั้นนำในประเทศ ด้วยนโยบายการจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบจ้างเหมา (MOU Outsource) เปลี่ยนแรงงานผิดกฎหมายให้เป็นแรงงานที่ถูกต้อง จัดหาคนงานที่มีคุณสมบัติตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ จัดส่งคนงานทดแทน จัดเจ้าหน้าที่เข้าดูแลคนงาน และคอยประสานงานระหว่างคนงานกับผู้ว่าจ้าง รายงานการเข้าปฏิบัติงานของคนงาน และอบรมคนงานตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ ตรวจสุขภาพ และทำใบอนุญาตทำงานให้คนงานก่อนส่งเข้าปฏิบัติงาน จ่ายเงินสมทบประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน รับผิดชอบการจ่ายค่าแรง และสวัสดิการให้กับคนงานตามกฎหมายแรงงานไทย จัดที่พักและรถรับส่งคนงาน ดำเนินการจัดชุดยูนิฟอร์มให้คนงาน จัดสวัสดิการประกันสุขภาพให้คนงาน พาคนงานไปรายงานตัวต่อ สตม. ทุก 90 วัน ลดภาระและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลแก่นายจ้างผู้ประกอบการ ลดปัญหาเรื่องแรงงานไม่เพียงพอ และลดภาระในการเก็บข้อมูลประวัติพนักงาน ประวัติการทำงาน

Tel. 02-642-9918, 081-818-7234, 081-823-4883, 081-812-7199, 081-899-6498,

www.kimoulabor.com


NP Siam บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เอ็นพี.สยาม จำกัด

แรงงานต่างด้าว-mou

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เอ็นพี.สยาม จำกัด (npsiam) ให้บริการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวครบวงจร

-จัดหาแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา

– รับทำใบอนุญาตทำงาน WORK PERMIT

-รับต่อวีซ่าครบอายุ

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เอ็นพี.สยาม จำกัด เปิดให้บริการมานานกว่า 10 ปี มีจุดประสงค์เพื่อนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา เป็นไปตามระบบการจ้างงานแบบ MOU พร้อมรับประกันการนำเข้าแรงงานว่าสามารถส่งมอบให้แก่ลูกค้าที่ต้องการแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย 100% พร้อมทั้งจัดทำเอกสารให้กับนายจ้างที่ต้องการแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่การขึ้นทะเบียนแรงงาน ทำพาสปอร์ต วีซ่าแก่แรงงานต่างด้าว

ลูกค้าจึงสามารถอุ่นใจได้ด้วยระบบการจัดการและบริการหลังการขายระดับมืออาชีพ ด้วยทีมงานที่พร้อมให้บริการดูแลและแก้ไขปัญหาในทุก ๆ สถานการณ์ตลอดสัญญา ปกป้องดูแลผลประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้างแรงงานต่างด้าว รับประกันแรงงานที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการแก้ปัญหา ดูแลแรงงานและนายจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ

บริการจัดหาแรงงานนำเข้าใหม่ตามระบบ MOU

-ขอนำเข้าแรงงาน การดำเนินการ การจัดทำเอกสาร

-จัดหา คัดเลือก สัมภาษณ์ แรงงานในประเทศต้นทาง

บริการงานเอกสารต่างด้าวและต่อวีซ่าใบอนุญาต ครบวงจร

-ขอทำหนังสือเดินทาง Passport

-ขอตรวจลงตราประทับ Visa Non Immigrant L-A

-ขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit

-จัดทำเอกสารประจำตัวแรงงาน พิธีการ และดำเนินการตามขั้นตอน และเงื่อนไขภายใต้ MOU

สนใจแรงงานต่างด้าวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ:086-777-2940

Line: @npsiam

อีเมล์. np.siam@hotmail.com

เว็บไซต์:   npsiam.com

facebook: facebook.com/Npsiam-นำเข้าแรงงานต่างด้าว-MOU


MAE MANPOWER

แรงงานต่างด้าว-7

บริษัท MAE MANPOWER ให้บริการจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย MOU ในรูปแบบ One Stop Service โดยจัดหาแรงงานพม่า ลาว หรือกัมพูชา ตามคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการไม่ว่าจะเป็นคนดูแลงานบ้าน คนทำงานสายการผลิต จนถึงแรงงานก่อสร้าง เพื่อลดปัญหาผู้ใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมาย อีกทั้งยังมีบริการรับทำเอกสารพิสูจน์สัญชาติให้กับแรงงานต่างด้าว ต่ออายุพาสปอร์ตและวีซ่า ต่อใบอนุญาตทำงาน มั่นใจได้ด้วยการบริการแบบมืออาชีพ ไม่ทิ้งงาน จากทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถที่จะดูแล ประสานงาน คอยอำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการด้วยราคาที่เหมาะสม รวมถึงให้ความช่วยเหลือดูแลแรงงานต่างด้าว เกี่ยวกับการเปลี่ยนย้ายนายจ้างในกรณีที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ทั้งด้านข้อมูลและเอกสารให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และยินดีให้คำปรึกษาตลอดทุกวัน

www.mae-service.com

Tel. 092-3468643, 081-4326082

Line: 0814326082

Email: manpower.mae@yahoo.com


Global Event: Passport Visa Work Permit

แรงงานต่างด้าว-9.

บริษัทผู้นำด้านการนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร โกลเบิ้ล อีเว้นท์ ให้บริการบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพ จนได้รับการยอมรับจากลูกค้าในประเทศอย่างกว้างขวาง บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ทั้งการจัดการเอกสาร ขึ้นทะเบียนแรงงาน ต่อบัตรสีชมพู การพิสูจน์สัญชาติ การตรวจสัญชาติ ทำพาสปอร์ต วีซ่าแก่แรงงานต่างด้าว MOU นำเข้าจากประเทศพม่า ลาว กัมพูชา ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ด้วยความร่วมมือจากเครือข่ายสายสัมพันธ์ทางธุรกิจที่กว้างขวางทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมรับประกันการนำเข้าแรงงานว่าสามารถส่งมอบให้แก่ลูกค้าที่ต้องการแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย 100% ลูกค้าสามารถอุ่นใจได้ด้วยระบบการจัดการและบริการหลังการขายระดับมืออาชีพ ด้วยทีมงานที่พร้อมให้บริการดูแลและแก้ไขปัญหาในทุก ๆ สถานการณ์ตลอดสัญญาบนพื้นฐานของความถูกต้องภายใต้กฎหมายไทย ปกป้องดูแลผลประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้างแรงงานต่างด้าว รับประกันแรงงานที่มีคุณภาพและผ่านการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาระบบการจัดการแก้ปัญหา ดูแลแรงงานและนายจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ

Tel. 029502128, 029502129

Email:  info@passportvisa.in.th

Line ID: @passportvisa

www.passportvisa.in.th


COJ Pass and Service Recruitment

แรงงานต่างด้าว-5

บริษัทจัดหางาน ซีโอเจ พาส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจมากว่า 5 ปี เกี่ยวกับการให้บริการจัดหานำเข้าแรงงาน MOU จากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชาแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่เริ่มดำเนินการทำเอกสารจนถึงส่งแรงงานถึงสถานที่ทำงาน ดูแลและให้บริการต่ออายุวีซ่าแรงงานต่างด้าวทั้งแบบ 4 ปีและ 6 ปี สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาด้วยการให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ โดยไม่ต้องไปติดต่อกับหน่วยงานราชการเอง รวมถึงสามารถระบุคุณสมบัติและทักษะของแรงงานได้ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งหน่วยงานบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่ต้องการแรงงานต่างด้าว มั่นใจได้ด้วยการทำงานของบริษัทที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานให้ดำเนินกิจการจัดหาแรงงานได้โดยมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายและคุณภาพการให้บริการเอกสารแรงงานต่างด้าวด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ Web www.cojrecruitment.com

Tel. 034-812410, 081-9395188, 081-9412299

Email: cojpass@gmail.com

Facebook: cojpassandservice

www.cojrecruitment.com


JDCS บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เจดีซีเอส จำกัด

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เจดีซีเอส จำกัด (jdcs ) ที่นี่มีทีมงานคุณภาพพร้อมให้บริการแวะมาคุยกับกันได้ ที่นี่ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวในทุกๆเรื่อง และมีบริการแบบครบวงจรครับเรามี Office เป็นหลักแหล่งและจัดที่พร้อมรับพูดคุย ปรึกษากับนายจ้างทุกท่านมีประสบการมากกว่า 8 ปีทีมงานมีประสบการเกี่ยวกับเอกสารแรงงานต่างด้าวมามากว่า 8 ปีจึงทำให้มั่นใจว่าที่นี่สามารถให้คำปรึกษาและให้บริการได้อย่างดีเยี่ยม

ทำงานอย่างเป็นระบบJDCS แบ่งทีมทำงานให้ทุกส่วนงานและมีระบบให้การตามงาน จึงมั่นใจได้ว่างานของลูกค้าจะจบทุกงาน อย่างมีคุณภาพ

– บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU

MOU คือ การดำเนินการยื่นแบบคำร้องขอนำเข้าคนงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า, กัมพูชา, ลาว

– บริการงานเอกสารต่างด้าวครบวงจร

ที่นี่มีความพร้อมทั้งการให้บริการในงานด้านเอกสารต่างๆ แบบฟอร์มต่างๆ ที่ต้องใช้ยื่นที่สำนักงานจัดหางานและ กรมการจัดหางาน

– บริการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว

แรงงานต่างด้าว ผู้ที่ถือบัตรชมพูหรือผ่านการพิสูจน์ทราบแล้ว สามารถเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติในประเทศเพื่อรับหนังสือแทนหนังสือเดินทาง (CI, TD) เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขออนุญาตทำงานต่อไป

บริการให้คำปรึกษาด้านแรงงานต่างด้าว

ที่นี่พร้อมให้คำปรึกษาแก่ท่านทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างในทุกๆเรื่อง รับรองได้ว่าเมื่อท่านแจ้งปัญหาของท่านกับทางเราแล้ว ปัญหาทุกอย่างต้องได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอน

– บริการต่ออายุหนังสือต่างๆ

บริการต่ออายุหนังสือเดินทาง, วีซ่าแรงงานต่างด้าว และใบอนุญาตทำงานทุกขั้นตอนตรวจสอบได้ ราคาจริงใจ และบริการด้วยใจจริง

สนใจแรงงานต่างด้าวสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ:02-044-4563

email: info@jdcs.co.th

เว็บไซต์:  www.jdcs.co.th

facebook: facebook.com/jdcscompany


Kham Many คำมะนีไทย                                

บริษัทจัดหางาน คำมะนีไทย จำกัด อีกหนึ่งหน่วยง                                านจัดหางานแรงงาน                                                                                                                                                          พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยพัฒนาการทางด้านการให้บริการจนเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของนายจ้างและแรงงานต่างด้าว มีความเชี่ยวชาญ ความรับผิดชอบ และเป็นมืออาชีพ โดยเฉพาะการให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ ต่อนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเป็นหลัก ตามสโลแกนบริษัทที่ว่า “เชียวชาญ รับผิดชอบ ตอบทุกปัญหา” การันตีด้วยการดำเนินกิจกรรมมากมาย อาทิ จดทะเบียนนิติบุคคลบริษัทจัดหางานตามกฎหมายแรงงานอย่างถูกต้อง เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านบริการจัดหาแรงงานต่างด้าว พิสูจน์สัญชาติแรงงาน ลาว พม่า กัมพูชา ใบอนุญาตจัดหางาน สปป.ลาว บันทึกความร่วมมือบริษัทจัดหางานแรงงานสัญชาติเวียดนาม เป็นต้น

www.khammany.com

Tel. 02-051 0522, 091-881 6891, 096-862 3495, 095-535 962

Email: khammanythai@gmail.com

Line: 0955359626                  

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Top 10 Best
Logo